Lesvoorwaarden

Artikel 1

De rijschool moet zich aan de volgende afspraken houden:

 1. Je krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig 'instructeurscertificaat'
 2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
 3. Je rijexamen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR of het BNOR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag met bijlagen toesturen en de kosten voldoen aan het exameninstituut. Je mag controleren of dat ook is gebeurd. De rijschool dient dan het geleidebiljet en het stortings- of overschrijvingsbewijs te laten zien, waaruit de (tijdige) aanvraag blijkt.
 4. De rijles moet ook volledig als zodanig worden benut. Dus je instructeur mag niet in jouw lestijd bij de supermarkt boodschappen doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met rijles te maken hebben.
 5. De rijschool moet voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering hebben afgesloten met een dekking van EUR 1.134.450,50.

Artikel 2

Ook jij moet je aan enkele afspraken houden:

  1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
  2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 24 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen.
  3. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je een dringende reden hebt waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.
  4. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.
  5. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
  6. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Artikel 3

 1. De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken.
 2. Het is gebruikelijk dat je per praktijk- of theorieles een contant bedrag voldoet en dat je bij het ontvangen van boeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. Je mag ook schriftelijk met je rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.
 3. Het kan gebeuren, dat de lestarieven, terwijl je al lessen volgt, door de rijschoolhouder worden verhoogd. Je hebt dan het recht om zonder extra kosten met de opleiding te stoppen, mits je binnen twee weken nadat je van de verhoging hebt gehoord schriftelijk kenbaar hebt gemaakt dat je met het lessen stopt.
 4. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 14 dagen na de achterstand c.q. na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur.
  2. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van EUR 13,61 administratiekosten. Bovendien mag de rijschoolhouder rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
  3. Als in een bepaalde maand betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, dan moet het bedrag voor die hele maand worden betaald. De verhoging van het verschuldigde bedrag wordt gezien als een voorwaarde die de rijschool de leerling heeft gesteld om de betaling later te laten gebeuren. Deze verhoging doet niets af aan de betalingsverplichtingen van de leerling.
 5. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter w?l voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen. De kosten staan vast op 15% van het voor de lessen openstaande bedrag met een minimum van EUR 68,07.

Artikel 4

Rij(her)examen:

 1. We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen contant is betaald. Jullie kunnen schriftelijk een andere vorm van betaling afspreken.
 2. Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt aangevraagd ??n en ander bij CBR of BNOR te hebben aangevraagd (zie onder 'afspraken waaraan de rijschool zich moet houden').
 3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
  als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Je moet die kosten bijvoorbeeld dragen als jouw examen niet kan doorgaan omdat je dan met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantiedata aan jouw rijschool schriftelijk had doorgegeven. Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.
 4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool je schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.

Artikel 5

Annulering examen

 1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan w?l het recht om aan jouw de kosten van ??n rijles te berekenen.

Artikel 6

Stoppen met de lessen:

   Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding.
  1. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van ??n maand en waarbij je tegen de eerste dag van een maand schriftelijk moet aangeven dat je gaat stoppen.
  2. Heb je w?l een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakket-opleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voortzet. Als je dan kunt stoppen, dan dien je w?l te betalen:
   a. het geld van de lessen die gereden zijn;
   b. ??n extra rijles;
   c. de administratiekosten.
   d. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR- of BNOR-gedeelte).
  3. Mocht je alles vooraf al hebben betaald, dan restitueert de rijschool je jouw lesgeld, verminderd met:
   a. het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR- of BNOR-gedeelte)
   b. de lessen die al gereden zijn
   c. ??n extra rijles
   d. de administratiekosten.
  4. Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als jouw rijschool zo'n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet je dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had je al lessen vooruitbetaald, dan moet jouw rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.

Artikel 7

 1. Stel dat je tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
  1. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico. Dit geldt niet voor motorrijles.
  2. Als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen be?nvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
  4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid be?nvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 2. De rijschool zal je vragen of je een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen.

Artikel 8

Aanvullende afspraken

 1. Als je een bijzondere opleiding volgt, bijvoorbeeld bij een rijleskamp of in de vorm een pakketopleiding, dan mag de rijschool aanvullende afspraken met je maken.
 2. Die gelden dan samen met de afspraken in de lesovereenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden).
 3. De extra afspraken die deze rijschool hanteert, moeten schriftelijk zijn vastgelegd en aan de lesovereenkomst zijn toegevoegd.

Veel succes met je opleiding